Bor
Startside Opp Artsinformasjon Akvariebygging 4100 l akvarium Galleri Div. om fisk Div. om koraller Oppstart av akvarium Vannkvalitet Sand og stein Utstyr Akvarielys Glass Rørmontering Plagsomt For varmt vann Fotografering Linker Search Butikken ACRO Marinakvariet

 

 

Bor (B) og saltvannsakvariestikk

Mye av denne artikkelen er hentet fra litteratur i bøker og på nettet. Som hovedkilde er: Randy Holmes-Farley. Boron in a reef tank. Advanced aquarist’s online magazine. Volume 1, issue 12. December 2002.

Bor tilsettes en rekke norske akvarier daglig i forbindelse med tilsetting av buffer eller som en bestanddel i saltmiksen vi bruker i forbindelse med bytte av vann.

Bor i sjøvann – en bufferegenskap

Bor finnes i sjøvann i en konsentrasjon på 4,4 ppm (parts pr million). Bor er bundet i saltvann, enten som borsyre (B(OH)3) eller som borat(B(OH)4-). Disse 2 stoffene kan veksle fra den ene formen til den andre helt avhengig av hva slags pH vannet har. På denne måten fungerer bor som en buffer – altså bor har evnen til å ta opp eller avgi et hydrogenion. Den andre hovedbufferen i saltvann er jo bikarbonat vs. karbonat. Se min artikkel om alkalinitet for nærmere beskrivelse av en buffer. Ved en normal pH i vannet (pH=8,2) vil bor utgjøre 23% av bufferkapasiteten til sjøvannet, mens karbonat og bikarbonat utgjør 77%.. Jo høyere pH, jo mindre utgjør bor som en del av bufferkapasiteten, mens jo lavere pH, jo større del utgjør bor.

Bor i akvarievann laget på kunstig saltmiks

I kunstig saltvann kan bor utgjøre en helt annen andel av den totale bufferkapasitet. Årsaken er at enkelte produsenter har med vilje tilsatt betydelig mer bor enn hva som er naturlig. Eksempel på dette er Seachemâ sitt salt som inneholder 12 ganger mer enn normal mengde bor. Med dette saltet vil bor utgjøre 78% av total bufferkapasitet ved normal pH. Spørsmålet er om dette er bra for korallene. PH blir i alle fall mer stabil.

Vil bormangel gi dårlig bufferkapasitet i et korallrevsakvarie?

Hvis vi kun bruker sjøvann vil nok bormangel kunne bety en noe lav bufferkapasitet. Imidlertid har de fleste bufferkapasitet fra ca 7-8 til 11 dHK. Ved 11 dHK (= 4 meq/l) vil akvarievannet ha en bufferkapasitet som allerede er 25% over naturlig sjøvann. Konklusjonen er at hvis man opprettholder en høy anbefalt alkalinitet i karet, vil bormangel ikke utgjøre noen stor trussel på bufferkapasiteten.

Bor forsvinner gradvis i karet så sant man ikke fyller på igjen – hva skyldes det?

Bor blir inkorporert i skjelettet til korallene ved kalsifisering, dvs. når kalsium og karbonat bindes og danner skjellettet. I tillegg tar algene i karet opp noe bor. Fjernes algene fra karet, mister man også bor.

Hvorfra kommer bor inn i akvariet?

bulletSom sagt inneholder saltmiks bor. Ved vannbytter vil man altså også tilføre bor.
bulletEnkelte bufferblandinger kan inneholde bor. Som eksempel nevnes Trippelbufferâ .
bulletI kalkreaktorer blir gamle koraller og grus brutt ned. Disse substansene inneholder bor.
bulletEnkelte kalsiummedier kan også inneholde bor, enten bevisst eller som en "forurensning".
bulletFiskefor kan inneholde litt bor, men det er lite. Eksempel er hvis man forer med en eller annen makroalge

Hva er de biologiske effekter av bor?

Den biologiske effekten av bor er ukjent. Man har enkelte rapporter om at noen makroalger vokser raskere ved bor tilstede enn ved mangel. Algen Nostoc linckia mener man produserer en gift (cytotoksisk stoff) som kan være en del av forsvarsverket til algen. Selv om det ikke er bevist mener noen akvarister at bor er viktig for kalsifiseringen.

Er bor giftig i høye doser i akvariet?

Dette er lite undersøkt. Det finnes organismer (isopoden Limnoria Lignorum) i havet som er såpass følsomme for "overdose" med bor at de kan dø. Grensen for letal dose er faktisk under konsentrasjonen av bor i Seachems saltmiks og kun 6 ganger høyere konsentrasjon i naturlig sjøvann! Men de fleste organsimer er ikke forsket på og mange tåler sannsynligvis høyere konsentrasjoner av bor. Men hvem vet hvor grensen går?

En praktisk viktig faktor å vite om alkalinitetstesten vs. bor

Så å si de fleste tester for alkalinitet tester total alkalinitet. M.a.o. den tester karbonat, bikarbonat og bor. Ved konsentrasjoner av bor som er på nivå med naturlig sjøvann, vil svaret på testen være nokså korrekt, og man kan neglisjere den lille delen som skyldes bor. Men ved høye konsentrasjoner av bor, vil andelen av bufferen som skyldes karbonat/bikarbonat bli tilsvarende mindre. Men dette merker man altså ikke med de vanlige testene. Karbonat er jo også viktig for kalsifiseringen og en karbonatmangel vil være uheldig.

Konklusjoner - anbefalinger

Forsøk å holde bornivået nær hva som finnes i naturlig sjøvann, dvs. 4,4 ppm. Sjekk hva slags type saltmiks og buffer du bruker! Ønsker man en bedre pH-stabilitet kan man jo tilsette bor uten at det sannsynligvis gjør noen stor skade. Må man teste bornivået? – trolig ikke. De fleste har flotte akvarier over lang tid uten at man har tenkt så mye på bor!!