Salinitet
Startside Opp Artsinformasjon Akvariebygging 4100 l akvarium Galleri Div. om fisk Div. om koraller Oppstart av akvarium Kjemi Sand og stein Utstyr Akvarielys Glass Rørmontering Plagsomt For varmt vann Fotografering Linker Search Butikken ACRO Marinakvariet

 

 

Salinitet – Saltkonsentrasjonen i saltvannsakvariet

Begrepsforklaring

Salinitet betyr kort og godt målet for hvor mye oppløst Natriumklorid (Dvs. bordsalt = NaCl = ionene Na og Cl) som er løst opp i vannet. Altså konsentrasjonen av salt i vannet.

Spesifikk gravitet beskriver tettheten av ioner i forhold til rent vann

Anbefalte verdier og yttergrenser

Dyrene har inni seg også en viss mengde av ioner. I største mengde er her også Natrium og Klor. Mengden av ioner er nøye balansert og i riktig mengde for at organismen skal leve og fungere på best mulig måte. Hvis yttermiljøet (les vannet) er i differanse fra hva det indre miljøet må være for å fungere optimalt kan dyret/organene bli stresset, funksjonen på sikt blir ikke optimal og dyret kan dø i ytterste konsekvens.

En del dyr som koraller, anemoner, sjøstjerner og en del marker har liten evne til å endre sitt indre miljø hvis det ytre miljøet endrer salinitet i forhold til det optimale. Allerede 80% av energien som disse dyrene har til rådighet forbrukes til å opprettholde det indre miljøet for å fungere på best mulig måte. Hvis det ytre miljøet forandres i ugunstig retning (salinitet utenfor det optimale) vil dyrene ha svært lite å gå på da de må forbruke ytterligere energi på dette. Dermed er disse dyrene på sikt svært lite tilpassningsdyktige i forhold til salinitetsendringer utenom det optimale. De fleste dyrene kan overleve kortere perioder utenom grensene jeg nevner under, men på sikt vil dyrene stresse og evt. dø i salinitetsverdier utenom disse grensene. Generelt kan man si at høye salinitetsverdier tolereres bedre enn lave og at voksne dyr klarer seg bedre enn de yngre ved salinitetsavvik. I tillegg er det slik at dyr som normalt lever på grunne dybder er mer motstansdyktig mot lave salinitetsnivåer enn de som lever på større dybder enn 10 meter.

Nedre grense for salinitet

De laveste verdier m.t.p. salinitet i naturen forenlig med levende korallrev ligger på rundt 30 ppt (parts pr thousand). Dette kan vi se der elvemunninger ender ut i sjøen eller ved enkelte laguner i kraftig regnvær.

Optimal salinitet

De fleste korallrev i verden finnes der saliniteten ligger på 35-38 ppt. Enkelte unntak finnes imidlertid, for eksempel i Rødehavet og den persiske Gulf hvor det når helt opp til 40 ppt (Sverdrup et al 1942).

Øvre grense for salinitet

Opptil 42 ppt sees i enkelte svært salte laguner.

Måleutstyr

Hydrometre er den vanligste måten å måle saliniteten i vår hobby i dag. Med denne målemetoden måler vi egentlig spesifikk gravitet. Den sier altså noe om tettheten til vannet, men egentlig ingenting om hva som gjør vannet "tettere". Bruker vi imidlertid den rette saltmixen skulle jo ikke dette være et problem. Dermed blir spesifikk gravitet et uttrykk for saliniteten. Det har lenge vært kjent at spesifikk gravitet påvirkes av temperaturen til vannet også i tillegg til hvor salt det er. Derfor finnes det tabeller man kan gå inn i for å korrigere vår avlesning av spesifikk vekt etter temperaturen på vannet for å finne riktig salinitet.

Merk at hydrometre med svingarm (for eksempel Aquarium systems – Seatest) trengs det generelt ikke å korrigere for temperatur, mens de flytende hygrometre må dette gjøres. (Randy Holmes- Farley 2004). De fleste hydrometre er kalibrert for 25 grader C. Som en hovedregel kan man si at for hver 1 grad C fra kalibreringstemperaturen, skal man legge til eller trekke fra 1,00035. Legge til hvis det er varmere, mens trekke i fra hvis det er kaldere.

Her er en korreksjonstabell. Tabellen hjelper oss i å korrigere våre avleste verdier.

(Hentet fra artikkel av Ph.d. Ronald Shimek. What are Natural Reef Salinities and Temperatures…Really…
and Does It Matter?)

Table III
Approximate salinity, in parts per thousand, for the hydrometer reading at the indicated temperature
Temperature Specific Gravity
Fahrenheit Celsius 1.020 1.021 1.022 1.023 1.024 1.025 1.026 1.027
74.0 23.3 28.0 29.3 30.6 31.9 33.3 34.6 35.9 37.2
75.0 23.9 28.2 29.5 30.8 32.1 33.5 34.8 36.1 37.4
76.0 24.4 28.4 29.7 31.0 32.3 33.7 35.0 36.3 37.6
77.0 25.0 28.6 29.9 31.2 32.5 33.9 35.2 36.5 37.8
78.0 25.6 28.8 30.1 31.4 32.7 34.1 35.4 36.7 38.0
79.0 26.1 29.0 30.3 31.6 32.9 34.3 35.6 36.9 38.2
80.0 26.7 29.2 30.5 31.8 33.2 34.5 35.8 37.1 38.5
81.0 27.2 29.4 30.7 32.0 33.4 34.7 36.0 37.4 38.7
82.0 27.8 29.6 30.9 32.3 33.6 34.9 36.3 37.6 38.9
83.0 28.3 29.8 31.2 32.5 33.8 35.2 36.5 37.8 39.2
84.0 28.9 30.1 31.4 32.7 34.1 35.4 36.7 38.1 39.4
85.0 29.4 30.3 31.6 33.0 34.3 35.6 36.9 38.3 39.6
86.0 30.0 30.5 31.8 33.2 34.5 35.8 37.2 38.5 39.8
87.0 30.6 30.8 32.1 33.4 34.8 36.1 37.4 38.8 40.1

Som et eksempel vil jeg anbefale at har du en temperatur på 25 grader C i karet, bør spesifikk gravitet ikke være under 1,025 (35 ppt), kanskje helst 1,026-1,027 (37,5 ppt). Men er temperaturen mer i riktig nivå, f.eks 29 grader bør spesifikk gravitet leses av helt ned mot 1,024-1,025.

Konklusjoner

Ikke ha dyrene dine i lavere salinitet enn det de er vant med i naturen. Alt du oppnår da er økt belastning på dyrene og økt algeoppblomstring. ALLE dyrene vil lide over tid ved vedvarende lave salinitetsverdier. Invertebrater vil dø i løpet av noen få dager til noen mnd. ved kontinuerlig lave verdier. Tilsvarende vil muslinger, skalldyr og fisk få nyresvikt ved lave salinitetsnivåer. En fisk som kunne ha potensial til å leve i 20 år vil kanskje dø etter 2 år pga lav salinitet.

Vi er ofte opptatt av at vi holder konstante verdier i våre akvarier. Dette er vel å bra hvis disse vannverdiene er korrekte og som etteraper naturens egne verdier, men er de konstant utenfor det "optimale funksjonsvinduet" vil dette "slite på dyrene" og være ugunstig i det lange løp.

I naturen vil man ha relativt raske endringer i for eksempel salinitet og temperatur (for eksempel ved et regnskyll). Det kan variere med så mye som 10 grader C i løpet av et døgn. Dette er ikke et problem for dyrene så lenge endringen er innenfor grensene for liv. Det som derimot er viktig er at gjennomsnittsverdiene i biotopen er tilnærmet konstant og nær den optimale verdi for dyret.

Hvis mulig bør man ikke blande dyr fra områder der de normale forholdene avviker fra hverandre. For eksempel vil ikke dyr fra Rødehavet hvor det er høy salinitet passe sammen med dyr fra Mexicogulfen eller Hawaii.

Praktiske tips

Flytehydrometrene

o Husk alltid at hydrometrene må være helt rene. Skyll dem i ferskvann etter bruk. Det må ikke være saltavleiringer på den. Blir det kalkavleiringer på den kan den vaskes i eddik.

o Det er viktig at den delen av hydrometeret som er over vannets overfalte er tørr. Ellers vil vanndråpene utgjøre en tyngde og presse hydrometeret lengre ned i vannet. Da vil man lese av en falskt for lav spesifikk vekt.

o Sørg for at ingen luftbobler er festet til instrumentet..

o Sørg for at temperaturen på hydrometret er omtrent likt som vannet / luften.

o Skalaen skal leses av i nivå med vannets overflate og ikke nært inntil hydrometerets skala (fordi der trekkes vannet litt opp på stangen).

o Ta det opp etter bruk slik at det ikke avleires kalk på det.

Svingarm hydrometrene

o Husk alltid at hydrometrene må være helt rene. Skyll dem i ferskvann etter bruk. Det må ikke være saltavleiringer på den. Blir det kalkavleiringer på den kan den vaskes i eddik.

o Sørg for at ingen luftbobler er inne i instrumentet ved avlesning..

o Sørg for at temperaturen på hydrometret er omtrent likt som vannet / luften.

o Skalaen skal leses av i nivå med vannets overflate og ikke nært inntil hydrometerets skala (fordi der trekkes vannet litt opp på stangen).

o Ta det opp etter bruk slik at det ikke avleires kalk på det.

o Sørg for at det står helt vannrett ved avlesning.